Розпорядження Антимонопольного комітету України
від 23 лютого 2001 р. № 32-р
Київ

Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 березня 2001 р. за № 291/5482

Із змінами і доповненнями, внесеними

розпорядженнями Антимонопольного комітету України

 від 8 лютого 2002 року N 23-р,

 від 30 січня 2004 року N 31-р,

 від 6 березня 2007 року N 87-р

 З метою реалізації положень Закону України від 13 липня 2000 року N 1907-III "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України":

 1. Затвердити Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що додається.

 2. Установити, що розпорядження набирає чинності через десять днів з дня його опублікування в "Офіційному віснику України".

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про територіальне відділення Антимонопольного комітету України

 

(У тексті Положення: слова "антимонопольне законодавство" та слова "законодавство про Антимонопольний комітет України" у всіх відмінках замінено словами "законодавство про захист економічної конкуренції" у відповідних відмінках; слово "арбітражний" у всіх відмінках замінено словом "господарський" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 8 лютого 2002 року N 23-р)

 

 

Це Положення визначає основні завдання, компетенцію, повноваження та організаційні засади діяльності територіального відділення Антимонопольного комітету України.

 

1. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України (надалі - відділення) є органом у системі органів Антимонопольного комітету України (надалі - Комітет), утвореним для реалізації завдань, покладених на Комітет Законом України "Про Антимонопольний комітет України", іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

 

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з

 розпорядженнями Антимонопольного комітету України

 від 08.02.2002 р. N 23-р,

 від 06.03.2007 р. N 87-р)

 

Відділення утворюється Комітетом в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, інших адміністративно-територіальних одиницях (надалі - регіони), йому підпорядковане і підзвітне. Спрямування, координація і контроль діяльності відповідних відділень Комітету здійснюються Головою Комітету, його заступниками, державними уповноваженими Комітету згідно з розподілом їхніх функціональних обов'язків.

 

Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції", іншими нормативно-правовими актами України, цим Положенням, рішеннями Комітету, наказами Голови Комітету.

 

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з

 розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 08.02.2002 р. N 23-р)

 

Відділення є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

2. Основним завданням відділення є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині:

 

1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

 

2) контролю за узгодженими діями суб'єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;

 

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;

 

(частина перша пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

 розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 08.02.2002 р. N 23-р,

 в редакції розпорядження Антимонопольного

 комітету України від 30.01.2004 р. N 31-р)

 

4) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту економічної конкуренції у сфері державних закупівель.

 

(частину першу пункту 2 доповнено підпунктом 4 згідно з

 розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 06.03.2007 р. N 87-р)

 

Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні, а у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету - за межами регіону.

 

3. У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та захисту конкуренції у сфері державних закупівель відділення має такі повноваження:

 

(абзац перший частини першої пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

 розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 06.03.2007 р. N 87-р)

 

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;

 

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

 

3) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

 

4) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом;

 

5) призначати експертизу та експерта із числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

 

6) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

 

7) у разі перешкоджання працівникам відділення у виконанні ними повноважень, передбачених підпунктами 3, 4 і 6 цієї частини, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;

 

8) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;

 

9) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

 

10) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, у тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

 

11) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

 

12) вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

 

13) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

 

14) звертатися до суду із позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

 

15) вживати заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

 

16) проводити перевірки щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель;

 

(частину першу пункту 3 доповнено новим підпунктом 16

 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 06.03.2007 р. N 87-р)

 

17) вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі та реалізацію договорів про закупівлю;

 

(частину першу пункту 3 доповнено новим підпунктом 17

 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 06.03.2007 р. N 87-р,

 у зв'язку з цим підпункт 16 уважати відповідно підпунктом 18)

 

18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

 

(підпункт 18 частини першої пункту 3 із змінами, внесеними

 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 06.03.2007 р. N 87-р)

 

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями відділення має такі повноваження:

 

1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, проводити дослідження за цими заявами і справами;

 

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

 

3) переглядати рішення, прийняті ними в межах компетенції;

 

4) дозволяти або забороняти узгоджені дії;

 

5) при розгляді заяв і справ про узгоджені дії, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом;

 

6) здійснювати повноваження, передбачені підпунктами 5, 10, 11 і 14 частини першої цього пункту;

 

7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

 

У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку добросовісної конкуренції відділення має такі повноваження:

 

1) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;

 

2) узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;

 

3) погоджувати проекти нормативно-правових актів та інших рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;

 

4) здійснювати повноваження, передбачені підпунктами 5, 10, 11 і 14 частини першої цього пункту;

 

5) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

 

6) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;

 

7) розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

 

8) вносити пропозиції, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції;

 

9) взаємодіяти із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі із запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, систематично інформувати населення про свою діяльність;

 

10) сприяти іншим відділенням у реалізації їхніх повноважень;

 

11) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

 

Відділення за дорученням Голови Комітету чи органів Комітету проводить розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, що підвідомчі цим органам.

 

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням

 Антимонопольного комітету України від 08.02.2002 р. N 23-р,

 в редакції розпорядження Антимонопольного

 комітету України від 30.01.2004 р. N 31-р)

 

4. Апарат відділення здійснює роботу із забезпечення діяльності відділень, у тому числі організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

 

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням

 Антимонопольного комітету України від 08.02.2002 р. N 23-р,

 в редакції розпорядження Антимонопольного

 комітету України від 30.01.2004 р. N 31-р)

 

5. Відділення не має права втручатися в господарську діяльність суб'єктів господарювання за винятком випадків, передбачених цим Положенням та іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.

 

6. Територіальне відділення Комітету очолює голова відділення, який призначається та звільняється Головою Комітету.

 

(частина перша пункту 6 із змінами, внесеними згідно з

 розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 30.01.2004 р. N 31-р)

 

Головою відділення призначається особа, яка має вищу освіту, як правило економічну чи юридичну, і стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років.

 

Обмеження щодо порядку призначення голів відділень та їх заступників, у тому числі шляхом встановлення обов'язку погодження з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування кандидатур на ці посади, не допускається.

 

(частина третя пункту 6 в редакції розпорядження

 Антимонопольного комітету України від 30.01.2004 р. N 31-р)

 

Голова відділення має заступників, які за його поданням призначаються та звільняються Головою Комітету.

 

(частина четверта пункту 6 із змінами, внесеними згідно з

 розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 30.01.2004 р. N 31-р)

 

Заступником голови відділення призначається особа, яка має вищу освіту.

 

Голова відділення несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників структурних підрозділів та працівників відділення.

 

Заступники голови відділення виконують за дорученням голови відділення окремі його повноваження і заступають голову відділення у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

 

7. Голова відділення, особа, яка виконує його обов'язки:

 

спрямовує діяльність відділення;

 

розподіляє обов'язки між заступниками;

 

розробляє штатний розпис відділення в межах установленої структури, чисельності та фонду оплати праці працівників, кошторис витрат, затверджує положення про структурні підрозділи, визначає їхні функції і компетенцію та затверджує посадові інструкції працівників відділення;

 

є розпорядником асигнувань на утримання і забезпечення діяльності відділення;

 

здійснює прийняття, переведення, переміщення та звільнення працівників відділення (крім заступників);

 

застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділення (крім заступників);

 

видає накази, розпорядження, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників відділення;

 

представляє відділення у відносинах з органами державної влади, у тому числі судом, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання, громадянами та об'єднаннями суб'єктів господарювання чи громадян;

 

приймає розпорядження про визначення меж товарних ринків та становища, у тому числі монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ньому;

 

(абзац десятий пункту 7 в редакції розпорядження

 Антимонопольного комітету України від 08.02.2002 р. N 23-р)

 

звертається до Голови Комітету з поданням про створення в разі потреби тимчасових адміністративних колегій Комітету для розгляду окремих справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та інших питань, віднесених до повноважень Комітету;

 

(абзац одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

 розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 08.02.2002 р. N 23-р)

 

створює та очолює адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, забезпечує їх діяльність;

 

(пункт 7 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з

 розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 08.02.2002 р. N 23-р,

у зв'язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий

 вважати відповідно абзацами тринадцятим та чотирнадцятим) 

 

приймає обов'язкові для виконання рішення та здійснює інші дії в межах компетенції і повноважень відділення;

 

здійснює інші дії за дорученням Комітету.

 

8. Голова відділення під час реалізації завдань, покладених на відділення, має такі повноваження:

 

1) проводити, організовувати розслідування за заявами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами про надання дозволу, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, що підвідомчі адміністративним колегіям територіального відділення, а за дорученням Голови чи органів Комітету - розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, підвідомчими цим органам;

 

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження;

 

3) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

 

4) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;

 

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом;

 

6) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;

 

7) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

 

8) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

 

9) у разі перешкоджання працівникам відділення виконувати повноваження, передбачені підпунктами 3, 4, 5 і 8 частини першої цього пункту, залучати працівників органів внутрішніх справ до застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;

 

10) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, у тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;

 

11) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

 

12) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, у тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

 

13) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання чи їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

 

14) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

 

15) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

 

16) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

 

17) представляти відділення без спеціальної довіреності в суді;

 

18) уповноважувати своїх заступників здійснювати повноваження, передбачені підпунктами 1 - 2 частини першої цього пункту;

 

19) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

 

20) організовувати, проводити перевірки щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель;

 

(частину першу пункту 8 доповнено новим підпунктом 20

 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 06.03.2007 р. N 87-р)

 

21) вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі та реалізацію договорів про закупівлю;

 

(частину першу пункту 8 доповнено підпунктом 21

 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 06.03.2007 р. N 87-р)

 у зв'язку з цим підпункт 20 уважати відповідно підпунктом 22)

 

22) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

 

(підпункт 22 частини першої пункту 8 із змінами, внесеними

 згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України

 від 06.03.2007 р. N 87-р)

 

Голова відділення в Автономній Республіці Крим, голова іншого відділення Комітету з питань, що належать до його компетенції, має право бути невідкладно прийнятим відповідно Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівниками та посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

 

Голова відділення має права і виконує обов'язки в межах компетенції, визначеної Законом України "Про Антимонопольний комітет України", цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами, здійснює керівництво діяльністю відділення, забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділення та його адміністративні колегії.

 

Розпорядження голови відділення приймаються від імені відділення.

 

Без згоди Комітету як вищого колегіального органу голова відділення не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

 

Особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.

 

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням

 Антимонопольного комітету України від 08.02.2002 р. N 23-р,

 в редакції розпорядження Антимонопольного

 комітету України від 30.01.2004 р. N 31-р)

 

9. Вимоги голови відділення є обов'язковими для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законодавством.

 

Невиконання законних вимог голови відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

 

Інформація, доступ до якої обмежено законодавством, одержана головою відділення, використовується ним відповідно до чинного законодавства.

 

10. Голова відділення Комітету зобов'язаний:

 

виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим під час реалізації своїх повноважень;

 

направляти органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю і суб'єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами законодавства про захист економічної конкуренції України;

 

на вимогу Голови Комітету, але не рідше одного разу на рік, звітувати про діяльність відділення.

 

11. Діяльність щодо виявлення, попередження та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється територіальним відділенням з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України, а також Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що затверджуються Комітетом.

 

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням

 Антимонопольного комітету України  від 08.02.2002 р. N 23-р)

 

розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, заяв і справ про надання дозволу на узгоджені дії здійснюється адміністративними колегіями територіального відділення Антимонопольного комітету України відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції та Реґламенту про адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України. Забезпечення розгляду заяв і справ адміністративною колегією територіального відділення здійснюється головою територіального відділення Комітету відповідно до його повноважень.

 

(пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням

 Антимонопольного комітету України від 08.02.2002 р. N 23-р)

 

12. Пункт 12 вилучено

 

(згідно з розпорядженням Антимонопольного

 комітету України від 30.01.2004 р. N 31-р,

у зв'язку з цим пункти 13 та 14 вважати пунктами 12 та 13)

 

12. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис і фонд оплати праці працівників відділення затверджуються Головою Комітету.

 

13. Фінансування відділень здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

 

 Начальник Головного правового управління                                                                                                          О. М. Нагорний

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux